Split Side of Beef

 • Boneless Chuck Roast - 2.5# - 5 pkgs
 • Boneless Rib Steaks - 8 pcs
 • Beef Stew - 1# - 3 pkgs
 • T Bones Steaks - 12 oz - 4 pcs
 • Porterhouse Steaks - 12 oz - 4 pcs
 • Boneless Sirloin Steaks - 16 oz - 4 pcs
 • Round Steaks - 6 pcs
 • Rump Roast - 3#
 • Sirloin Tip Roast - 3#
 • Soup Bones - 2 pcs
 • Ground Beef - 40#


Collections: Fresh Meat


Related Items